Všeobecné obchodní podmínky

A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KAXIMA International, s.r.o.

 

I. Stanovení pojmů
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při

dodávkách Zboží a Služeb společností KAXIMA International, s.r.o. třetím osobám

vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, ústní dohody,

nebo potvrzené objednávky (dále jen „Smlouva“). V těchto vztazích vystupuje společnost KAXIMA International, s.r.o., jako „Prodávající“.

2. Veškeré odchylky od těchto VOP musí být písemně dohodnuty v příslušné

Smlouvě. Ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP, přičemž neplatnost

některých ustanovení těchto VOP z důvodu odchylného ustanovení

Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení VOP.
3. Veškeré informace o hmotnosti, rozměrech, technických charakteristikách,

cenách, parametrech, zápisech, reklamních článcích, cenících apod., mají

pouze informativní charakter a jsou pro Prodávajícího nezávazné. Tyto

informace jsou pro Prodávajícího závazné pouze v případě, jsou-li výslovně

uvedeny ve Smlouvě.

4. Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího není Kupující

oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky vyplývající pro něj

z uzavřených Smluv.

5. Uzavřením Smlouvy akceptují její účastníci, že jejich vzájemný závazkový

vztah se bude řídit těmito VOP a režimem občanského zákoníku.

6. Ustanovení všech smluv i těchto VOP mají přednost před ustanoveními

zákonnými, s výjimkou těch, která mají kogentní povahu.

II. Uzavření smlouvy
1. Obchodní podmínky platí pro všechny stávající a budoucí obchodní vztahy.

2. Obchodní podmínky Kupujícího, které budou odchylné, v rozporu s těmito podmínkami, nebo je budou doplňovat, nejsou součástí smlouvy, a to ani v případě, že budou vzaty na vědomí, ledaže by byl udělen výslovný písemný souhlas s jejich platností.

3. Objednáním předmětu koupě Kupující prohlašuje, že má zájem o koupi objednaného předmětu koupě. Smlouva je uzavřena vyplněním objednávky, zasláním návrhu kupní smlouvy ze strany Kupujícího nebo jeho výslovným souhlasem s uzavřením ústní kupní smlouvy. Případné změny a doplňky objednávky předpokládají další dohodu smluvních stran o změně smlouvy, kterou smluvní strany potvrdí. Změny a doplňky jsou platné, jsou-li potvrzeny také písemně za předpokladu, že byly druhé smluvní straně doručeny. Jako potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího platí rovněž vystavení faktury nebo proforma faktury.

4. Prodávající je vázán svým návrhem Smlouvy do uplynutí 14 dní od jeho

odeslání (odevzdání) Kupujícímu, není-li v návrhu uvedeno jinak (totéž platí

pro předložené nabídky). Pokud v této lhůtě Prodávající neobdrží písemný

souhlas Kupujícího s návrhem, projeveným platným potvrzením této

Smlouvy, Smlouva nevznikne.

III. Ceny
1. Pokud není sjednáno jinak, považuje se celková cena za pevnou cenu bez DPH.

2. Ceny neobsahují náklady na demontáž předmětu smlouvy, jeho nakládku a dopravu, není- li v kupní smlouvě nebo faktuře uvedeno jinak.

3. Ceny Zboží jsou zpravidla uvedeny v CZK, popřípadě mohou být ve Smlouvě uvedeny v EUR nebo USD.

4. Rozhodnou cenou je cena uvedená ve faktuře.

IV. Kurzová doložka

1. Stanoví-li Smlouva, že cena se rozumí při určitém kurzu měny, v níž má být

závazek plněn (zajišťovaná měna) ve vztahu k určité jiné měně (zajišťující

měna), a dojde-li po uzavření smlouvy ke změně kurzovního poměru obou

měn, je Kupující povinen zaplatit částku sníženou nebo zvýšenou tak, aby

částka v zajišťující měně zůstala nezměněná.

2. Rozhodným měnovým kurzem je měnový kurz Komerční banky, a.s. devizy prodej, a to v době uzavření Smlouvy, a v době provedení platby.

3. V případě opoždění s plněním závazku Kupujícího (porušení platebních

podmínek), může Prodávající zvolit jako rozhodný den, pro výpočet

kurzového rozdílu, den dodávky Kupujícímu.

 

V. Platební podmínky

1. Faktury jsou splatné způsobem a v době uvedené na nich nebo ve Smlouvě.

2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli faktury nebo její části je

Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 %

za každý den prodlení, je-li Kupující v prodlení do 30 dnů a ve výši 1%

denně z dlužné částky, je-li Kupující v prodlení více jak 30 dnů.

3. Při neplacení sjednaných záloh, nebo předchozí dodávky je Prodávající

oprávněn pozdržet dodání dalšího Zboží nebo Služeb Kupujícímu, a to až do

úplného splacení všech závazků Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu v

prodlení. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a

Služeb.

4. Prodávající je oprávněn kdykoliv postoupit veškeré pohledávky vůči

Kupujícímu, které jsou po splatnosti, nebo jen jejich část, třetí osobě.

5. Uplatnění reklamace nezakládá právo Kupujícího pozastavit platbu

jakýchkoliv faktur.

6. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího pohledávku

postoupit, ani jednostranně započíst.

7. Platby, které obdrží Prodávající, se započítávají nejprve na úrok z prodlení,

následně na nejdříve splatné závazky Kupujícího a teprve poté na účel

uvedený v platebních dokumentech.

8. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího, případně kdy je potvrzeno přijetí platby v hotovosti.

9. Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek Kupujícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je Prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky.
10. Pokud Kupující dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může Prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh.
11. V případě prodlení náleží Prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči Kupujícímu.


VI. Dodávka
1. Všechny dodávky se rozumějí EXW, dle INCOTERMS 2010, není-li ve smlouvě nebo faktuře uvedeno jinak.

2. Riziko ztráty, poškození či zničení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím, případně předáním Zboží před jeho nakládkou Kupujícímu pro nakládku.

3. Pokud Kupující nepřevezme předmět koupě včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít předmět koupě i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může Prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.
4. Vlastnické právo k obalům přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

5. Je-li Zboží přepravováno podle přepravních pokynů Kupujícího na náklady

Kupujícího, přechází na Kupujícího riziko ztráty, poškození či zničení

okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci za účelem dopravy Zboží

Kupujícímu.

6. Nepřevezme-li Kupující Zboží do 14 dnů po termínu stanoveném

Prodávajícím z důvodů ležících na jeho straně, je Prodávající oprávněn

požadovat skladovací náklady ve výši 0,05 % za každý den z celkové ceny

nepřevzatého Zboží.

VII Záruka a funkčnost

1. Prodávající neodpovídá za vhodnost Zboží k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé.

2. Na jakkoliv použité Zboží neposkytuje Prodávající žádnou záruku a to ani na opravované nebo repasované díly.

3. Prodávající neodpovídá za vhodnost Zboží k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé.


VIII. Dodací termín, vyšší moc, stávka, výluka, subdodavatelé
1. Uvedené dodací termíny jsou sjednány jako rámcové.
2. Uvedené dodací termíny mohou být dodrženy pouze při úplném a včasném zajištění dodávek prostřednictvím dopravce sjednaného Kupujícím. Poruchy v obchodní činnosti Prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, za které Prodávající neodpovídá, zejména stávky, výluky, jakož i případy vyšší moci, které spočívají v nepředvídatelné a nezaviněné události, mají za následek přiměřené prodloužení dodací lhůty.
3. Dohody sjednané po uzavření smlouvy, zejména ohledně technických detailů, které mohou ovlivnit dodací lhůtu, mají za následek její přiměřené prodloužení.
4. U prodlení s dodávkou, která spočívají v okolnostech, za něž Prodávající neodpovídá, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže po uplynutí sjednané dodací lhůty bude písemně urgovat dodávku a tato nebude poskytnuta během další přiměřené dodatečné lhůty počínaje dnem doručení písemné námitky z prodlení. Další nároky Kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny.
5. U škod vzniklých z prodlení s dodávkou odpovídá Prodávající pouze za úmysl a hrubou nedbalost.
6. Pokud se Prodávajícímu podle odst. 2 znemožní, nebo nepřiměřeně ztíží dodávka nebo plnění, je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu, jakmile se o ní dozví; povinnost Prodávajícího dodat zaniká.
7. Termín dodání může Prodávající prodloužit v případě, že došlo ke zpoždění dodání zaviněného výrobcem, dodavatelem, přepravcem nebo jinými objektivními okolnostmi, které nemůže prodávající ovlivnit. Prodávající je povinen tuto skutečnost okamžitě sdělit kupujícímu. Prodloužení termínu dodání není důvodem ke zrušení kupní smlouvy.


IX. Výhrada vlastnictví
1. Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za předmět koupě včetně všech souvisejících pohledávek Prodávajícího ve vlastnictví Prodávajícího.
2. V případě zásahů třetích osob, zejména při obstavení předmětu koupě, je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví Prodávajícího. Kupující uhradí všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu a na opětovné opatření předmětu koupě.
3. Dokud trvá výhrada vlastnictví, jsou prodej, zastavení, převod vlastnictví, pronájem, nebo jiné přenechání předmětu koupě omezující zajištění Prodávajícího přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.


X. Odstoupení
1. Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, na jeho majetek je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smlouvy vyskytnou okolnosti, kvůli nimž není dodání možné, nebo je nelze z hospodářského hlediska spravedlivě požadovat.

 

XI. Vyšší moc

1. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy

po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší

moc”). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli

povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky

odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto

překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka,

epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení

Zboží, embargo, zákaz transferu deviz, teroristický útok apod.

2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně

postižené Vyšší mocí.

3. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně

písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění

následků neplnění smluvních povinností.

4. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany

oprávněny od Smlouvy odstoupit.

 

XII.  Ochrana osobních údajů

1. Zákazník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle

ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat pro potřeby

Kupujícího.


XIII. Příslušný soud a rozhodné právo
1. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je pro spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní příslušný soud v místě sídla Prodávajícího, místem veškerých plnění smluvních stran je sídlo soudu.
2. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, řídí se právní vztah smluvních stran českým právem.

XIV. Ostatní
1. Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu.
2. Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován. Kupující s tímto souhlasí.
3. Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení.
5. Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, vykládají se v tom smyslu, že místo nich je v rámci těchto podmínek zamýšleno přípustné ustanovení.
6. Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2015.

KAXIMA International, s.r.o.
Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
Tel.: +420 530 333 737, +420 608 577 599
E-mail: kaxima@kaxima.cz
Všeobecné obchodní podmínky
Copyright 2016 © Kaxima